Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk regelement Vereniging voor nierpatiënten regio den Haag

Artikel 1   Lidmaatschap en contributie

1.1      Het bestuur houdt in een ledenadministratie  de namen,            adressen en contaktgegevens van de leden bij.

1.2      Leden verplichten zich door betaling van hun                                 contributie  zich te houden aan de Regels die gesteld                 worden in de Statuten en het Huishoudelijk Regelement.

1.3       Royement kan plaatsvinden wanneer een lid door zijn                 woorden of gedragingen de goede naam van de                           vereniging en van de leden schaadt. Het te royeren lid               word in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.

1.4      Als er een aanleiding is tot misleiding  kan het lid direct               geroyeerd worden door het bestuur, deze mag dan nog             wel reageren op de beslissing.

1.5       De contributie wordt ieder jaar op voorstel van het                       bestuur door de Algemene Ledenvergadering                               vastgesteld.

1.6      De contributie dient ieder jaar voor 1 mei van het                           lopende jaar te worden voldaan. Leden die de                               contributie niet hebben betaald, kunnen niet                                deelnemen  aan   de Algemene Ledenvergadering en                andere activiteiten.

1.7     Bij aanmelding voor het lidmaatschap voor 1 juni dient               de  volledige contributie te Worden voldaan. Bij                             aanmelding na oktober is er geen contributie                                verschuldigd voor dat kalender jaar. Verwijdering uit het            ledenbestand vindt plaats als er in twee achtereenvolgende jaren geen contributie is betaald.

 

 

 

Artikel 2 algemene Ledenvergadering

2.1       De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

2.2       Minstens een maal per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.

2.3       De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met een agenda zal minstens vier weken voor de datum van de vergadering worden verzonden aan de leden.

2.4       Alle aanwezige leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

2.5       Het is mogelijk om bij volmacht te stemmen. Hiervoor dient vooraf aan de vergadering een schriftelijke verklaring te worden overlegd. De gemachtigde kan de volmacht alleen gebruiken bij het uitbrengen van zijn eigen stem. Een gevolmachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

2.6       Het stemmen over zaken wordt als regel mondeling gedaan, tenzij de vergadering tot schriftelijke stemming besluit. Het stemmen over personen                  gebeurt schriftelijk, tenzij de vergadering besluit het voorstel per acclamatie te aanvaarden.

2.7       De meerderheid van stemmen bepaalt de uitkomst van de stemming.

2.8       De bestuursverkiezing vind plaats op de eerste ledenvergadering van het verenigingsjaar. Indien tussentijds ene vacature ontstaat, vindt de                              verkiezing plaats op de eerste ledenvergadering na het ontstaan van de vacature.

2.9       Het bestuur kan voor de verkiezing kandidaten voorstellen. Verder staat kandidatuur open voor elk lid van de vereniging. Het voornemen  zich                          kandidaat te stellen dient uiterlijk op de datum van de ledenvergadering aan het bestuur bekend worden gemaakt.

2.10     Het bestuur is bevoegd niet uitdrukkelijk uitgenodigde niet-leden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

2.11     Op de Algemene Ledenvergadering dient een presentielijst ter tekening te worden aangeboden. 

2.12     Na opening van de vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld.

2.13     Van iedere Algemene ledenvergadering worden notulen gemaakt. In deze notulen wordt vermeld hoeveel leden aanwezig waren op de vergadering.

2.14     De notulen van de voorgaande ledenvergadering worden op de Algemene ledenvergadering vastgesteld met inachtneming van de door de                            ledenvergadering verlangde wijzigingen.

 

 

 

Artikel 3 Bestuur

 

3.1       Het bestuur bestaat uit door de Algemene Ledenvergadering gekozen personen.

3.2       Een aspirant bestuurslid doorloopt eerst een kennismakingsperiode, voordat hij wordt voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering.

3.3       Het bestuur is belast met de Algemene leiding, de uitvoering van de op de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten en het toezicht op de                naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

3.4       Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

3.5       Het bestuur spreekt onderling de taakverdeling af en verdeelt binnen zijn geleiding de functies voorzitter, secretaris en penningmeester.

3.6       Het bestuur kan kiezen voor het instellen van een Dagelijks Bestuur.

3.7       Het Dagelijks Bestuur  bestaat minimaal drie personen, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.

3.8       Besluiten worden door het bestuur genomen. Het Dagelijks Bestuur heeft een uitvoerende taak.

3.9       Een maal in de vier jaar treden minstens twee bestuursleden af volgens een door het bestuur Vast te stellen rooster. De aftredende leden kunnen                  zich verkiesbaar stellen.

3.10     Tussentijds benoemde bestuursleden treden af op het moment dat hun voorganger had moeten aftreden.

3.11     Het rooster van aftreden wordt ieder jaar opgenomen in het jaarverslag.

 

 

 

Artikel 4 Financiën

 

4.1       Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt een kascommissie gekozen, bestaande uit twee leden en een reserve lid. Jaarlijks treedt een lid af                  volgens rooster en neemt het reserve lid zijn plaats in. een nieuw reserve lid wordt dan verkozen.

4.2       De kascommissie controleert de boeken en financiële  bescheiden van de vereniging en brengt mondeling

en schriftelijk verslag uit in de Algemene Ledenvergadering.

4.3       Reis en onkosten, gemaakt in verband met de vereniging, worden vergoed op basis van openbaar vervoer of een door het bestuur vast te stellen                    kilometervergoeding.

 

 

 

Artikel 5 Taken voorzitter

 

5.1       Het , in overleg met het bestuur, uitschrijven en leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene

Ledenvergadering.

5.2       Het, in overleg met betreffende instanties, uitschrijven en bij toerbeurt leiden van de vergaderingen met dialyseafdeling en maatschappelijk werk.

5.3       Bijwonen landelijk overleg bestuursleden regionale patiënt verenigingen  en bestuur NVN.

5.4       Het toezien op het functioneren van de vereniging in het algemeen.

5.5       Het ondertekenen van de door het bestuur vastgestelde notulen.

5.6       Het toezien op een goede taakverdeling in het bestuur.

Artikel 6 Taken secretaris

 

6.1       Het, in overleg met de voorzitter, vaststellen van agenda’s voor vergaderingen.

6.2       Het schriftelijk verslagleggen van de vergaderingen en besprekingen en bijhouden besluitenlijst.

6.3       Het bijhouden van een actielijst om de voortgang van afspraken te kunnen bewaken.

6.4       Het voeren van de correspondentie namens de vereniging voor zover dit niet aan anderen wordt overgedragen. Het archiveren van de verslagen,  

evenals de inkomende en uitgaande correspondentie.                                                                                                                                                                    6.5       Het opstellen en bijhouden van draaiboeken betreffende de activiteiten van de vereniging.

6.6       Het verspreiden van agenda’s, verslagen, besluiten en actielijsten onder de bestuursleden en of deelnemers.

 

 

 

Artikel 7 Penningmeester

 

7.1       Het bijhouden van de boekhouding en beheren van een bankrekening.

7.2       Het tijdig betalen van aan de vereniging gerichte rekeningen.

7.3       Het eenmaal per kwartaal verstrekken van een tussentijds financieel verslag.

7.4       Het eenmaal per jaar opmaken van het financiële verslag binnen twee maanden na afloop boekjaar.

7.5       Het eenmaal per jaar laten controleren van de financiële administratie door de aangewezen kascommissie, zodanig op tijd dat het schriftelijk verslag              hiervan aanwezig is op de Ledenvergadering.

7.6       Het maken van een begroting, zodanig op tijd dat deze aanwezig is op de Ledenvergadering.

7.7       Het, voor 1 april, indienen van de subsidieaanvraag voor het begrotingsjaar bij de NSN.

7.8       Het, voor 1 april, verantwoorden van de uitgaven en ontvangsten aan de NSN in het kader van de te ontvangen subsidie.

7.9       Het voeren van de correspondentie namens de vereniging, voor zover deze de financiën van de

Vereniging betreft.

 

Artikel 8 Taken ledenadministrateur

 

8.1       Het bijhouden van het ledenbestand.

8.2       Het bijhouden van het donateurenbestand.

8.3       Het registreren van de wijzigingen in de patiënten status die de ziekenhuisadministratie verstrekt.

8.4       Mutaties in het ledenbestand doorgeven aan de NVN en bestuursleden.

8.5       Het aanmelden van nieuwe leden bij de NVN.

8.6       Het op verzoek verstrekken van een actuele ledenlijst aan de bestuursleden.

8.7       Het innen van de contributie en het voeren van de hiermee in verband staande correspondentie.

 

Voor de statuten van de vereniging klik hier.

Recente berichten

Nierstichting